Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του MOMus»

Προθεσμία υποβολής προσφορών 27η Μαρτίου 2019και ώρα Ελλάδος 11:00.
Αποσφράγιση προσφορών την 27η Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00.
Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου €60.000,00

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής

Παρακαλώ κατεβάστε τα επισυναπτόμενα αρχεία

Επιστροφή
Τελευταία ενημέρωση: 22/03/2019 14:36