ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ MOMus

Υποβολή προσφορών έως και τις 22 Ιανουαρίου 2019

Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στα χίλια (1.300,00€) ευρώ μηνιαία

Επιστροφή
Τελευταία ενημέρωση: 11/01/2019 15:21