Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών στελέχωσης του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης του ΚΜΣΤ»

Προθεσμία υποβολής προσφορών 26η Ιουνίου 2018 και ώρα Ελλάδος 11:00.
Αποσφράγιση προσφορών την 26η Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00.
Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου €44.600,00.

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής

Παρακαλώ κατεβάστε τα επισυναπτόμενα αρχεία

Επιστροφή
Τελευταία ενημέρωση: 15/06/2018 20:40