Α. Συμμετοχή του ΚΜΣΤ στο Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»

To Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» υπέβαλε πρόταση για χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Επιστημονική τεκμηρίωση, δημιουργία υποδομών ψηφιακού αποθέματος και διαδικτυακής προβολής και αξιοποίηση των συλλογών και των αρχείων του Κ.Μ.Σ.Τ.».

Το έργο εντάχθηκε στο πλαίσιο του Μέτρου 1.3. της πρόσκλησης 65 «Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού» του .Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» με συνολικό προϋπολογισμό 1.150.000 €.

Στόχος του Μουσείου στα πλαίσια του εγκεκριμένου έργου ήταν η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιοποίησης, επιστημονικής τεκμηρίωσης και προβολής μέσω του διαδικτύου των συλλογών του, όπως και η εκπαιδευτική αξιοποίηση τους, δεδομένου ότι μόνο ένα τέτοιο ολοκληρωμένο σύστημα θα αναδείξει το μέγεθος της πολιτιστικής τους αξίας της και θα ανταποκριθεί στις τοπικές και διεθνείς επιστημονικές και εκπαιδευτικές απαιτήσεις.

Το έργο περιλάμβανει 6 Υποέργα εκ των οποίων το Υποέργο 5 υλοποιήθηκε με ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ενώ όλα τα υπόλοιπα υλοποιήθηκαν με προσφυγή σε εξωτερικούς αναδόχους μέσω διαγωνισμών.

Σημαντικό μέρος του έργου αποτέλεσε η δημιουργία της Ηλεκτρονικής Εκπαιδευτικής Έκδοσης, η οποία απευθύνεται κυρίως στους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιδίωξή της ήταν να φέρει τη Συλλογή Κωστάκη κοντά στα παιδιά, διευρύνοντας την αντίληψη τους και εμπλουτίζοντας τη φαντασία και τα ενδιαφέροντά τους.
Το εκπαιδευτικό CD που είναι τρίγλωσσο (ελληνικά, αγγλικά, ρωσικά), περιέχει κείμενα, εικόνες, πρωτότυπα παιγνίδια και διαδραστικές εφαρμογές.

Το έργο ολοκληρώθηκε το 2007.

Επιστροφή
Τελευταία ενημέρωση: 10/06/2010 12:32