Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο:

«Ασφάλισης έργων τέχνης 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης»

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής

Παρακαλώ κατεβάστε τα επισυναπτόμενα αρχεία

Επιστροφή
Τελευταία ενημέρωση: 09/08/2017 12:09