Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο:

«Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης έργων τέχνης των Συλλογών του ΚΜΣΤ»

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Παρακαλώ κατεβάστε τα επισυναπτόμενα αρχεία

Επιστροφή
Τελευταία ενημέρωση: 21/07/2017 12:19