Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο:

«Κατασκευές & Τεχνική υποστήριξη εκθέσεων 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης»

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Παρακαλώ κατεβάστε τα επισυναπτόμενα αρχεία

Επιστροφή
Τελευταία ενημέρωση: 21/07/2017 12:18