Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο:

«Μεταφορές και εγκατάσταση έργων 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης»

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Παρακαλώ κατεβάστε τα επισυναπτόμενα αρχεία

Παροχή Διευκρινίσεων του έργου με τίτλο: « Μεταφορές & εγκατάσταση έργων 6ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης»

Επιστροφή
Τελευταία ενημέρωση: 24/07/2017 16:33